Smile Your Best

Contact us

خدمات کلینیک دندان دکتر حمیدرضا ملت

مراجعه کنندگان می توانند با در دست داشتن گواهی دندانپزشکی دکتر ملت و عکس قبل و بعد از خدمات خود، هزینه درمانی خود را از بیمه دریافت کنند.